"به نام یگانه ی هستی بخش"

نام ونام خانوادگی:

نام درس: علوم اجتماعی

تاریخ امتحان:

کلاس:

دبیرستان: بنت الهدی

ساعت:

شماره دانش آموزی:

شهرستان :شوشتر

مدت امتحان:80دقیقه

 

ردیف

سوالات

بارم

1

سوالات تستی:

"اباحیت ومباح دانستن "همه ی امور در قیاس با خواست انسان چه نام دارد؟

الف: سکولاریسم            ب: لیبرالیسم                      ج:  اومانیسم         د:هیچکدام

 

5/0

2

در جریان انقلاب مشروطه،رقابتی سخت بین .......................... و ........................... به وجود آمد.

الف: بیدارگران اسلامی و منورالفکران غرب زده      ب: بیدارگران اسلامی و روشنفکران شرق زده                                     ج: روشنفکران شرق زده  و منورالفکران غرب زده        د: قدرت های استعماری وبیدارگران اسلامی

 

5/0

 

 

 

3

گروه های فلسطینی ناسیونالیست ،در مبارزه با صهیونیسم از چه موضعی به دین اسلام می نگریستند؟

الف: به باورهای دینی ومعنوی بی اعتقاد بودند.        ب: ازموضع قوم گرایی عربی به اسلام می نگریستند.                                     ج: به دنبال تجدید حیات معنوی ومذهبی اسلام بودند.            د:هیچکدام

 

5/0 

4

 درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص نمایید.

الف:امپریالیسم سیاسی، از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.

ب:روشنگری، مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب می باشد.

ج:یک بحران اقتصادی درصورتی که کنترل نشود می تواند به فروپاشی نظام های سیاسی منجر شود.

د: منورالفکران غرب زده ،حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی ،سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دهند.

2

5

 

جملات وعبارت های زیر راتکمیل نمایید.

الف:روشنگری در دوسده ی هفدهم وهجدهم ،بیشتر رویکردی ...................... و.................... داشت.

ب:لیبرالیسم قرن هجدهم ونوزدهم را ........................ می نامند.

ج:در ..................... ،حاکمیت پادشاه ،ظالمانه وغیر مشروع دانسته می شود وهمکاری سیاسی با آن ، جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود.

د:حاکمیت آرمانی دینی ،در اندیشه ی آرمانی  ودینی شیعی ،................... است.

5/2

ردیف

سوالات

بارم

6

سوالات پاسخ کوتاه:

ویژگی های" فرهنگ مطلوب جهانی" را نام ببرید.چهارمورد

2

7

چه کسانی ودر کدام کشورها" جنبش غیر متعهد ها "را به وجود آوردند؟

 

5/1

8

هدف از" جنبش عدالتخانه "چه بود؟

1

9

سئوالات تشریحی:

منظور از کشورهای جهان اول ،جهان دوم وجهان سوم چیست؟

5/1

10

برخی از آسیب های زیست محیطی ناشی از انقلاب صنعتی را بنویسید.3مورد

5/1

11

"نیهیلیسم" به چه معناست؟

5/1

 

12

در جهان دو قطبی قرن بیستم ،اهمیت وجایگاه افراد ،جنبش ها ،گروه ها و....چگونه شناسایی می شد؟

5/1

13

چه عاملی موضع گروه های فلسطینی را تضعیف کرد؟

5/1

14

فعالیت

 برای هریک از چالش های زیر ،یک نمونه بیان نمایید.

الف:اقتصادی: ...............                          ب: معنوی:.....................

ج:درون فرهنگی:.............................      د:بین فرهنگی:....................

2

 

جمع نمرات

20

 

                                                                                              پیروز وسربلند باشید.

                                                                                             ارجمندی

 

 

 

 

به نام خدا

کلید سوالات علوم اجتماعی

سال چهارم انسانی                                           دبیرستان بنت الهدی                                اردیبهشت 92

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1-      ب5/0

2-      الف5/0

3-      ب 5/0

4-      الف:ص5/0   ب:غ5/0      ج: ص 5/0       د: غ     جمعا 2نمره

5-      الف:عقل گرایانه 5/0،راسیونالیستی 5/0  ب:لیبرالیسم متقدم 5/0 ج: مقاومت منفی 5/0 د: حاکمیت منفی 5/0

6-       مسئولیت،عدالت،حریت وآزادی،حقیقت ،معنویت،عقلانیت چهارمورد هرمورد5/0 جمعا 2نمره

7-      جمال عبدالناصر در مصر،نهرو درهند،تیتودر یوگسلاوی 3مورد هرمورد5/0 جمعا 5/1نمره

8-      هدف،اصلاح کار یارفتارخاصی از پادشاه نبود25/0 ،بلکه اصلاح شیوه ی زمامداری پادشاه بود 25/0. عدالت خانه به دنبال تاسیس مجلسی بود که قوانین عادلانه را تدوین کند  و شاه را ملزم سازد تادرچارچوب قوانین عادلانه ی الهی عمل کند.5/0 جمعا 1نمره

9-      مراد ازجهان اول،کشورهای سرمایه داری بلوک غرب است 5/0جهان دوم کشورهایی هستند که در کانون بلوک شرق قرار گرفته اند 5/0وجهان سوم کشورهای دیگری هستند که خارج از این دو بلوک قرار داشته وتحت نفوذ آن هاواقع می شدند.5/0 جمعا 5/1

10-     1- آلودگی هوا دراثر گازهای شیمیایی و.......

- تخریب لایه ی اوزون به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای

-آلودگی دریاها به دلیل عوامل فیزیکی وشیمیایی .ویاهرمورد صحیح دیگر 3مورد هرمورد5/0 جمعا 5/نمره       

فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید و5/0اصالت بخشیدن به انسان دنیوی واین جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی "نیهیلیسم" یاس وناامیدی وبه مرگ آرمان ها وامید ها منجر شد .5/0جمعا 5/1

11-     فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید و5/0اصالت بخشیدن به انسان دنیوی واین جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی "نیهیلیسم" یاس وناامیدی وبه مرگ آرمان ها وامید ها منجر شد .5/0جمعا 5/1

12-     اهمیت و جایگاه افراد و جنبش ها ی انقلابی بر اساس دوری ونزدیکی آن هابا هریک از این دومحور مشخص می شود 1 و اگر جنبش یا انقلابی  خارج از دو محور مزبور شکل می گرفت ،به آن اهمیتی داده نمی شد . 5/0 جمعا 5/1

13-     بعد از مرگ جمال عبد الناصر 5/0 درزمان انورسادات دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید ،اسراییل را به رسمیت شناخت 1واین مسئله به نوبه ی خود موضع گروه های فلسطینی را تضعیف کرد .5/0 جمعا 5/1

14-     الف: بحران یونان ،بحران مالی اروپا و....

          ب:نیهیلیسم،شیطان پرستی ،خرافه گرایی و.....   

          ج: چالش بین لیبرالیسم وسوسیالیسم

         د: اسلام وآمریکا                                         ویا هرمورد صحیح دیگر هرمورد 5/0 جمعا 2نمره

 

                                                                                                                     ارجمندی

                                                  

تاريخ : ۹۲/۰۲/۲۵ | 22:16 | نویسنده : گروه علوم اجتماعی شهرستان شوشتر |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.