X
تبلیغات
گروه علوم اجتماعی شهرستان شوشتر - نمونه سوال

گروه علوم اجتماعی شهرستان شوشتر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ گروه علوم اجتماعی شهرستان شوشتر خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

"به نام یگانه ی هستی بخش"

نام ونام خانوادگی:

نام درس: علوم اجتماعی

تاریخ امتحان:

کلاس:

دبیرستان: بنت الهدی

ساعت:

شماره دانش آموزی:

شهرستان :شوشتر

مدت امتحان:80دقیقه

 

ردیف

سوالات

بارم

1

سوالات تستی:

"اباحیت ومباح دانستن "همه ی امور در قیاس با خواست انسان چه نام دارد؟

الف: سکولاریسم            ب: لیبرالیسم                      ج:  اومانیسم         د:هیچکدام

 

5/0

2

در جریان انقلاب مشروطه،رقابتی سخت بین .......................... و ........................... به وجود آمد.

الف: بیدارگران اسلامی و منورالفکران غرب زده      ب: بیدارگران اسلامی و روشنفکران شرق زده                                     ج: روشنفکران شرق زده  و منورالفکران غرب زده        د: قدرت های استعماری وبیدارگران اسلامی

 

5/0

 

 

 

3

گروه های فلسطینی ناسیونالیست ،در مبارزه با صهیونیسم از چه موضعی به دین اسلام می نگریستند؟

الف: به باورهای دینی ومعنوی بی اعتقاد بودند.        ب: ازموضع قوم گرایی عربی به اسلام می نگریستند.                                     ج: به دنبال تجدید حیات معنوی ومذهبی اسلام بودند.            د:هیچکدام

 

5/0 

4

 درستی یانادرستی عبارت های زیر رامشخص نمایید.

الف:امپریالیسم سیاسی، از طریق اشغال نظامی جوامع ضعیف شکل می گیرد.

ب:روشنگری، مهم ترین ویژگی هستی شناختی فرهنگ معاصر غرب می باشد.

ج:یک بحران اقتصادی درصورتی که کنترل نشود می تواند به فروپاشی نظام های سیاسی منجر شود.

د: منورالفکران غرب زده ،حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی ،سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دهند.

2

5

 

جملات وعبارت های زیر راتکمیل نمایید.

الف:روشنگری در دوسده ی هفدهم وهجدهم ،بیشتر رویکردی ...................... و.................... داشت.

ب:لیبرالیسم قرن هجدهم ونوزدهم را ........................ می نامند.

ج:در ..................... ،حاکمیت پادشاه ،ظالمانه وغیر مشروع دانسته می شود وهمکاری سیاسی با آن ، جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی شود.

د:حاکمیت آرمانی دینی ،در اندیشه ی آرمانی  ودینی شیعی ،................... است.

5/2

ردیف

سوالات

بارم

6

سوالات پاسخ کوتاه:

ویژگی های" فرهنگ مطلوب جهانی" را نام ببرید.چهارمورد

2

7

چه کسانی ودر کدام کشورها" جنبش غیر متعهد ها "را به وجود آوردند؟

 

5/1

8

هدف از" جنبش عدالتخانه "چه بود؟

1

9

سئوالات تشریحی:

منظور از کشورهای جهان اول ،جهان دوم وجهان سوم چیست؟

5/1

10

برخی از آسیب های زیست محیطی ناشی از انقلاب صنعتی را بنویسید.3مورد

5/1

11

"نیهیلیسم" به چه معناست؟

5/1

 

12

در جهان دو قطبی قرن بیستم ،اهمیت وجایگاه افراد ،جنبش ها ،گروه ها و....چگونه شناسایی می شد؟

5/1

13

چه عاملی موضع گروه های فلسطینی را تضعیف کرد؟

5/1

14

فعالیت

 برای هریک از چالش های زیر ،یک نمونه بیان نمایید.

الف:اقتصادی: ...............                          ب: معنوی:.....................

ج:درون فرهنگی:.............................      د:بین فرهنگی:....................

2

 

جمع نمرات

20

 

                                                                                              پیروز وسربلند باشید.

                                                                                             ارجمندی

 

 

 

 

به نام خدا

کلید سوالات علوم اجتماعی

سال چهارم انسانی                                           دبیرستان بنت الهدی                                اردیبهشت 92

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1-      ب5/0

2-      الف5/0

3-      ب 5/0

4-      الف:ص5/0   ب:غ5/0      ج: ص 5/0       د: غ     جمعا 2نمره

5-      الف:عقل گرایانه 5/0،راسیونالیستی 5/0  ب:لیبرالیسم متقدم 5/0 ج: مقاومت منفی 5/0 د: حاکمیت منفی 5/0

6-       مسئولیت،عدالت،حریت وآزادی،حقیقت ،معنویت،عقلانیت چهارمورد هرمورد5/0 جمعا 2نمره

7-      جمال عبدالناصر در مصر،نهرو درهند،تیتودر یوگسلاوی 3مورد هرمورد5/0 جمعا 5/1نمره

8-      هدف،اصلاح کار یارفتارخاصی از پادشاه نبود25/0 ،بلکه اصلاح شیوه ی زمامداری پادشاه بود 25/0. عدالت خانه به دنبال تاسیس مجلسی بود که قوانین عادلانه را تدوین کند  و شاه را ملزم سازد تادرچارچوب قوانین عادلانه ی الهی عمل کند.5/0 جمعا 1نمره

9-      مراد ازجهان اول،کشورهای سرمایه داری بلوک غرب است 5/0جهان دوم کشورهایی هستند که در کانون بلوک شرق قرار گرفته اند 5/0وجهان سوم کشورهای دیگری هستند که خارج از این دو بلوک قرار داشته وتحت نفوذ آن هاواقع می شدند.5/0 جمعا 5/1

10-     1- آلودگی هوا دراثر گازهای شیمیایی و.......

- تخریب لایه ی اوزون به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای

-آلودگی دریاها به دلیل عوامل فیزیکی وشیمیایی .ویاهرمورد صحیح دیگر 3مورد هرمورد5/0 جمعا 5/نمره       

فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید و5/0اصالت بخشیدن به انسان دنیوی واین جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی "نیهیلیسم" یاس وناامیدی وبه مرگ آرمان ها وامید ها منجر شد .5/0جمعا 5/1

11-     فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید و5/0اصالت بخشیدن به انسان دنیوی واین جهانی در طول قرن بیستم به پوچ گرایی "نیهیلیسم" یاس وناامیدی وبه مرگ آرمان ها وامید ها منجر شد .5/0جمعا 5/1

12-     اهمیت و جایگاه افراد و جنبش ها ی انقلابی بر اساس دوری ونزدیکی آن هابا هریک از این دومحور مشخص می شود 1 و اگر جنبش یا انقلابی  خارج از دو محور مزبور شکل می گرفت ،به آن اهمیتی داده نمی شد . 5/0 جمعا 5/1

13-     بعد از مرگ جمال عبد الناصر 5/0 درزمان انورسادات دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید ،اسراییل را به رسمیت شناخت 1واین مسئله به نوبه ی خود موضع گروه های فلسطینی را تضعیف کرد .5/0 جمعا 5/1

14-     الف: بحران یونان ،بحران مالی اروپا و....

          ب:نیهیلیسم،شیطان پرستی ،خرافه گرایی و.....   

          ج: چالش بین لیبرالیسم وسوسیالیسم

         د: اسلام وآمریکا                                         ویا هرمورد صحیح دیگر هرمورد 5/0 جمعا 2نمره

 

                                                                                                                     ارجمندی

                                                  

[ 92/02/25 ] [ 22:16 ] [ گروه علوم اجتماعی شهرستان شوشتر ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،